14. 03. 2021.

НОВЕ МЕРЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ од 15.3.2021.

Обавештење за ученике и родитеље ученика у ОШ „Франце Прешерн“

На основу Дописа МПНТР бр. 610-00-00178/2021-07 од 12.03.2021. године, у обавези смо да реализујемо наставу на даљину за ученике другог циклуса образовања – од петог до осмог разреда.

У складу са Дописом и добијеним додатним објашњењима из Школске управе Београда, упознајемо вас са следећим:

1.      Настава, као и осигурање квалитета образовно-васпитног рада у првом циклусу, у нашој школи се остварује као и до сада, кроз непосредни образовно-васпитни рад у две смене са часовима у трајању од 30 минута.

2.      Рад у боравку остаје исти, сатница рада такође.

3.      Осигурање квалитета образовно-васпитног рада у другом циклусу почев од 15.03.2021. године, реализује се на даљину (онлајн), уз искључиво коришћење платформе Мајкрософт Тимс;

-          Часови се држе у реалном времену према усвојеном (постојећем) распореду. Трајање часова је 45 минута и подразумева наставу путем видео-конференцијских алата, презентација, Ворд (Word) документа и др. То значи, да су ученици у обавези да у реалном времену присуствују часу, тако што ће бити присутни на платформи Мајкрософт Тимс, на каналу предмета који имају по редовном распореду. Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати градиво. Ученици ће бити благовремено обавештавани од стране наставника на који начин треба да приступе платформи (да ли као видео позив или преглед материјала);

Сав материјал (презентације, провере знања, домаћи задатак) који је предвиђен за тај дан наставници ће постављати искључиво у време трајања часа. Ученици ће имати рокове за израду задатака, које су у обавези да поштују;

-       Ученици који не присуствују онлајн часу, а имају техничке могућности, евидентираће се као одсутни. Када је реч о часу путем видео позива евидентираће се они ученици који нису на видео позиву, а ако читају и преписују материјал, у обавези су да у току трајања часа пошаљу поруку наставнику, на Тимсу, да су примили и преписали материјал, у супротном се евидентирају као одсутни;


-         Оцењивање ученика се реализује на основу активности и резултата рада, нарочито: излагања и представљања (израда и излагање презентација, изложба радова и продуката, резултата истраживања, модела, цртежа, постера, дизајнерских решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писање есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збиркама одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са програмом наставе;

-         Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли писмени задаци, планирани у наредном периоду се могу реализовати путем наставе на даљину;

-         Наставници су у обавези да ученике два дана унапред обавесте о проверама знања и начину њихове реализације на платформи;

-         Оцена је јавна и образложена и представља континуирано праћење ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања;

-         У наредној недељи неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима односно, оним који су кључни за остваривање исхода обавезног предмета, изборног предмета и слободне наставне активности.

Са жељом да у здрављу размењујемо добру енергију, 

Директор

Биљана Благојевић 

Top