Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ


Руководиоци разредних већа:
1. разред - Ката Чучковић
2. разред - Виолета Учур
3. разред - Наташа Тончев Благојевић
4. разред - Маја Динић
5. разред - Тамара Трифуновић Живковић
6. разред - Јелена Трошић
7. разред - Биљана Недић
8. разред - Маја Милошевић


Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе - Наташа Тончев Благојевић
2. Стручно веће – језик, књижевност и комуникације - Биљана Вишњић
3. Стручно веће – математика и технологија - Јелена Беседић
4. Стручно веће - друштвене науке и обавезни изборни предмети - Добрила Кузмановић
5. Стручно веће - природне науке - Савка Ракић
6. Стручно веће-  вештине - Тања Ђокић


Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Сузана Николић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа


Стручни актив за развојно планирање:
1. Биљана Смарс - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић
4. Душан Зарић
5. Гордана Бранковић
6.  - представник родитеља
7.  - представник локалне заједнице 
8.  - представник Ученичког парламента


Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић
3. Стефан Станојевић
4. Сања Стајић
5. Миланка Вучељић


Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Јелена Трошић
3. Јасмина Самарџић
4. Данијела Живанчевић
5. Тања Ђокић
6. Марјан Антић
7. Душан Зарић
8. Снежана Милић
9. Стефан Станојевић
10. Ката Чучковић
11. Сања Стајић
12. Тамара Трифуновић Живковић - координатор


Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Душица Трајковић
3. Наташа Тончев Благојевић
4. Снежана Николић


Црвени крст:
1. Нина Петровић – координатор
2. Тања Тадић


Пријатељи деце:
1. Миленка Братић – координатор
2. Марјан Антић


Вршњачки тим:
1. Јелена Трошић – координатор


Тим за самовредновање:
1. Сузана Николић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Драгана Крстић
4. Живадинка Папуга
5. Маја Динић
6. Соња Радибратовић
7.  - представник Ученичког парламента
8.  - представник родитеља


Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1. Сања Стајић - наставник разредне наставе и координатор Тима
2. Биљана Благојевић – директор школе
3. Снежана Николић - наставник хемије
4. Миленка Братић - наставник разредне наставе
5. Биљана Вишњић - наставник енглеског језика
6. Снежана Соковић - наставник разредне наставе
7. Сузана Николић - педагог
8. Јелисавета Хрњаковић - наставник физике
9. - представник родитеља


Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Бојана Божић- координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Сузана Николић - педагог
4. Добрила Кузмановић
5. Биљана Недић
6. Наташа Тончев Благојевић
7. Живадинка Папуга
8. Руководиоци стручних већа и тимова
9.  - представник родитеља


Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Јелена Беседић - координатор
2. Биљана Благојевић- директорка
3. Сузана Николић - педагог
4. Маријана Михајловић
5. Јасмина Самарџић
6. Биљана Смарс
7. Бојана Божић
8. Горан Мутавџић
9. Марјан Антић
10. - представник родитеља


Тим за професионални развој:
1. Весна Петек Ребихић - координатор
2. Наташа Јаредић
3. Миланка Вучељић
4. Горан Мутавџић
5. - представник родитеља


Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић
4. Виолета Учур
5. Соња Радибратовић
6. Данијела Живанчевић
7. Предметни наставници
8. Родитељи Тима за подрршку


Ученички парламент:
1. Виолета Јорданов – координатор


Тим за Професионалну орјентацију:
1. Јелисавета Хрњаковић - координатор
2. Душица Трајковић
3. Нина Петровић
4. Маја Милошевић
5. Срђан Протић


Тим за заштиту животне средине:
1. Маријана Михајловић – координатор
2. Гордана Бранковић
3. Тијана Морић
4. Савка Ракић
5. Јелена Војиновић
6. Стефан Станојевић


Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Снежана Милић
3. Наташа Јаредић - координатор


Летопис:
1. Марјан Антић
2. Снежана Соковић


 Тим за преглед педагошке документације:
1. Сузана Николић - педагог
2. Одељенски старешина


 Тим за пројекат у оквиру ФинПиса:
1.   Миланка Вучељић
2.   Соња Радибратовић
3.   Душан Зарић
4.   Јелена Беседић
5.   Биљана Недић - координатор
6.   Марјан Антић
7.   Нина Петровић
8.   Јелисавета Хрњаковић
9.   Душица Трајковић


Тим за израду часописа:
1. Биљана Благојевић
2. Снежана Милић – координатор
3. Биљана Вишњић
4. Добрила Кузмановић
5. Наташа Тончев Благојевић
6. Тања Ђокић
7. Тијана Морић
8. Виолета Учур
9. Драгана Тасић - Стојановић

Календар догађаја

Нове награде

Архива за 2020.

Top