Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ


Руководиоци одељенских већа:
1. Разред - Драгана Тасић Стојановић
2. Разред - Нина Петровић
3. Разред - Маја Динић
4. Разред - Ката Чучковић
5. Разред - Јелена Трошић
6. Разред - Тања Тадић
7. Разред - Савка Ракић
8. Разред - Јелисавета Хрњаковић


Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе - Наташа Тончев Благојевић
2. Стручно веће – српски језик, књижевност и комуникације - Јелена Трошић
3. Стручно веће – страни jeзик, књижевност и комуникације - Биљана Вишњић
4. Стручно веће – математик и технологија - Јелена Беседић
5. Стручно веће - друштвене науке и обавезни изборни предмети - Добрила Кузмановић
6. Стручно веће - природне науке - Снежана Николић
7. Стручно веће-  вештине - Тања Ђокић


Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Сузана Николић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа


Стручни актив за развојно планирање:
1. Биљана Смарс - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић
4. Лела Минић
5. Гордана Бранковић
6. Сања Шарчевић - представник родитеља
7. Горан Клемчић - представник локалне заједнице 
8. Ивана Зеленбаба - представник Ученичког парламента


Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић
3. Маја Милошевић
4. Горан Мутавџић
5. Миланка Вучељић


Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Јелена Трошић
3. Јасмина Самарџић
4. Данијела Живанчевић
5. Тања Ђокић
6. Марјан Антић
7. Душан Зарић
8. Маријана Михајловић
9. Стефан Станојевић


Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Душица Трајковић
3. Наташа Тончев Благојевић
4. Маја Милошевић


Црвени крст:
1. Ката Чучковић – координатор
2. Тања Тадић


Пријатељи деце:
1. Миленка Братић – координатор
2. Марјан Антић


Вршњачки тим:
1. Јелена Трошић – координатор


Тим за самовредновање:
1. Сузана Николић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Драгана Крстић
4. Маргита Почековац
5. Маја Динић
6. Соња Радибратовић
7. Димитрије Миловић - представник Ученичког парламента
8. Љиљана Латиновић - представник родитеља


Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1. Сања Стајић - наставник разредне наставе и координатор Тима
2. Биљана Благојевић – директор школе
3. Снежана Николић - наставник хемије
4. Миленка Братић - наставник разредне наставе
5. Биљана Вишњић - наставник енглеског језика
6. Душица Трајковић - психолог
7. Снежана Соковић - наставник разредне наставе
8. Сузана Николић - педагог
9. Јелисавета Хрњаковић - наставник физике
10. Тијана Морић, наставник биологије
11. Славица Дамњановић - представник родитеља


Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Ивана Јовановић- координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Сузана Николић - педагог
4. Добрила Кузмановић
5. Биљана Недић
6. Виолета Учур
7. Сања Стајић
8. Биљана Вишњић
9. Руководиоци стручних већа и тимова
10. Ивана Блажековић - представник родитеља


Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Јелена Беседић - координатор
2. Биљана Благојевић- директорка
3. Сузана Николић - педагог
4. Маријана Михајловић
5. Јасмина Самарџић
6. Биљана Смарс
7. Ивана Јовановић
8. Горан Мутавџић
9. Марјан Антић
10. Новка Ристић - представник родитеља


Тим за професионални развој:
1. Весна Петек Ребихић - координатор
2. Наташа Јаредић
3. Драгана Тасић Стојановић
4. Миланка Вучељић
5. Јелена Трошић
6. Весна Брадић - представник родитеља


Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић
4. Виолета Учур
5. Соња Радибратовић
6. Данијела Живанчевић
7. Предметни наставници
8. Славица Ковачевић - представник родитеља


Ученички парламент:
1. Виолета Јорданов – координатор


Тим за ПО:
1. Јелисавета Хрњаковић - координатор
2. Душица Трајковић
3. Нина Петровић
4. Савка Ракић
5. Срђан Протић


Тим за заштиту животне средине:
1. Маријана Михајловић – координатор
2. Гордана Бранковић
3. Тијана Морић
4. Савка Ракић
5. Јелена Војиновић
6. Маја Милошевић
7. Стефан Станојевић


Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Снежана Милић
3. Наташа Јаредић
4. Драгана Тасић Стојановић


Летопис:
1. Марјан Антић
2. Снежана Соковић


 Тим за преглед педагошке документације:
1. Сузана Николић - педагог
2. Одељенски старешина
3. Руководиоци стручних већа

Top