„Ђаци вас моле, успорите поред школе“

23У београдским основним школама на општини Раковица почео је осми циклус акције ЈКП “Паркинг сервиса“: „Ђаци вас моле, успорите поред школе“. Свим ђацима првацима Основне школе “Франце Прешерн“ одржан је едукативни час где су представљена основна понашања у саобраћају.

Глумци и полицајци претворили су радионицу у интерактивно позориште где су кроз питања, песму и дружење објашњавали ученицима правила понашања у саобраћају и значају ношења флуоресцентног прслука. На позорници је био и семафор који је употпунио атмосферу. На крају радионице директор “Паркинг сервиса“ Андрија Чупковић, председник општине Раковица Владан Коцић и  генерални секретар Ауто-мото савеза Србије Предраг Ђурђев поделили су флуоресцентне прслуке сваком ученику и лопте свим директорима школа са општине Раковица.

http://www.srbijadanas.com/clanak/akcija-jkp-parking-servisa-daci-vas-mole-usporite-pored-skole-21-01-2015

http://www.kurir.rs/vesti/beograd/daci-vas-mole-usporite-pored-skole-clanak-1663694

 

 

Categories: Обавештења | Leave a comment

Почетак другог полугодишта

Драги ученици, надамо се да сте се одморили за време зимског распуста и да сте спремни за нови почетак у другом полугодишту школске 2014/2015. године!

Ученици првог, трећег, петог и седмог разреда крећу у послеподневну смену која почиње у 14.00 часова, а ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда крећу у преподневну смену од 8.00 часова!

Срећан и успешан наставак школске године!

Categories: Обавештења | Leave a comment

Јавна набавка мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                            за јавну набавку мале вредности

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА,

редни број набавке 1/2015

30.12. 2014. године

 

 

Прилог бр. 1.

Подаци о Наручиоцу и предмету јавне набавке

 

Назив наручиоца ОШ „Франце Прешерн“
Седиште и адреса Станка Пауновића Вељка 45 Београд
Електронска пошта osfrancepresern@gmail.com
Интернет страница: francepresern.edu.rs
Особа за контакт Горан Јоксимовић
Телефон 0113581528
Факс 0113583164
Шифра делатности 8520
Рачун 840-1011660-84
Порески иденфикациони број (ПИБ) 102150091
Матични број 07003978
Лице одговорно за потписивање уговора Мирков Славенка

 

 

Предмет јавне набавке су услуге- ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА, за годишње потребе OШ „Франце Прешерн“ из Београда.

 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА И НАЗИВ

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
 

Физичко-техничко обезбеђење

 

79710000

 

Прилог бр. 2

Позив за подношење понуда

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/2012), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013) и Одлуке о покретању поступка број 1/2015 од 18.12.2014. године, наручилац ОШ „Франце Прешерн“ позива сва заинтересована лица да поднесу своју писану понуду, у складу са конкурсном документацијом, за набавку услуге – ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА, ради закључења уговора о јавној набавци.

Позив за подношење понуда биће објављен заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки, интернет адреса http://portal.ujn.gov.rs и на порталу Наручиоца w.w.w.francepresern.edu.rs

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. Испуњеност услова понуђачи доказују достављањем докумената наведених у конкурсној документацији. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Увид и преузимање конкурсне документације сва занитересована лица могу извршити на Порталу јавних набавки.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања. Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраћe се први следећи радни дан до 10 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, дана 8.1.2015   до 10 часова.

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а наручилац ће на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац предаје понуђачу потврду пријема понуде.

Понуде се подносе на адресу наручиоца: ОШ «Франце Прешерн» Станка Пауновића Вељка 45 Београд, путем поште или непосредно у канцеларију писарнице, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале вредности ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, редни број 1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

 

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда односно до 8.1.2015 године до 10 часова. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;

Отварање понуда је јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама Наручиоца, петнаест минута након истека рока за пондошење понуда, односно у 10,15 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Конкурсна документација има 32 страна.

Прилог бр. 3

Подаци о понуђачу

 

 

Назив
Седиште и адреса
Овлашћено лице
Лице овлашћено за закључивање уговора

 

Особа за контакт
Фиксни и мобилни телефон
Телефаx
Електронска пошта
Број рачуна код пословне банке
Пословна банка
Матични број привредног друштва
Порески идентификациони број привредног друштва (ПИБ)
Регистарски број

 

 

 

 

У__________________, дана __________2014.год.

 

 

М.П.                             За понуђача

___________________

(потпис овлашћеног лица)

 

Прилог бр. 4

Подаци о подизвођачу

 

 

Назив
Седиште и адреса
Овлашћено лице
Лице овлашћено за закључивање уговора

 

Особа за контакт
Фиксни и мобилни телефон
Телефаx
Електронска пошта
Број рачуна код пословне банке
Пословна банка
Матични број привредног друштва
Порески идентификациони број привредног друштва (ПИБ)
Регистарски број

 

 

У__________________, дана __________2013.год.

 

Categories: Обавештења | Leave a comment

Трибина „Толеранција и дискриминација“

У оквиру пројекта Играм фер-плеј одржана је и друга тема „Толеранција и дискриминација“ са ученицима петог разреда. Психолошкиња Душица Трајковић је одржала предавање на ову тему, упознала ученике кроз ППТ презентацију  са значењем појма дискриминација и толеранција, разговарала и дискутовала са њима на ову тему, а онда им је пустила цртани филм „Ко глуми, ко не глуми питање је сад“ који су касније заједнички тумачили и коментарисали. Након овог дела, Душица је ученике упознала са својим гостом, промотером Ђорђем Макаревићем, режисером инклузивног мјузикла „Пут око света за осамдесет дана“. Ученици су претходно у позоришту на Теразијама гледали овај мјузикл, тако да су са промотером разговарали о свему што их је интересовало. Поделили су своје утиске, изнели своја запажања и читава атмосфера је била изузетно позитивна и инспиративна.

О утисцима са ове трибине можете погледати фотографије и извештај Александра Кузмановића, координатора целокупног пројекта

https://www.facebook.com/mrezaprofesionalcass

Categories: Обавештења | Leave a comment

Трибина „Вршњачко насиље и његове алтернативе“

У четвртак, 18.12.2014. године, у оквиру пројекта „Играм фер и ван терена“ са ученицима петог разреда реализована је прва од пет предвиђених тема. Тему је реализовала педагог Марија Станојевић уз помоћ чланова тима, окупљеног око пројекта. Са нама су биле и школске медијаторке Теодора Ташков 8/2 и Милица Дивјак 8/2, које су кроз вршњачку едукацију помогле да се трибина успешно реализује. Такође, свој допринос су дали и наши глумци Марко Вранов 5/2 и Александар Аксентијевић 5/2.

Ево шта о реализацији каже Александар Кузмановић, менаџер пројекта, који је присуствовао трибини. „Пројектни тим ОШ „Франце Прешерн“, још једном је потврдио да се ради о одлично организованом тиму са израженим тимским духом. Кроз обраду теме „ Вршњачко насиље“, ученици су научили како да препознају различите врсте насиља, како да се заштите у конкретним, животним ситуацијама и још много тога. У завршном делу часа, ученице осмог разреда, демонстрирале су како изгледа медијација у конфликту који је настао у спортској сали. Конфликт је приказан ученицима у виду врло занимљивог видео записа. Честитамо ауторки и реализаторки, Марији Станојевић, али и њеним колегама из тима који су јој помогли у организацији и рализацији активности“. Преузето са https://www.facebook.com/mrezaprofesionalcass?fref=ts

Марија Станојевић

 

 

 

 

Categories: Обавештења | Leave a comment