Јавне набавке

Јавне набавке

фебруар 2023.

јавни позив за набавку електричне енергије (Рок за подношење понуда је 20.02.2023. године до 10 часова,када је заказано и отварање.)

октобар 2022.

Јавни позив - набавка рачунарске опреме

Закуп

Јавни позив за набавку услуге организације екскурзија и НУП

јун 2022.

Јавни оглас за закуп простора

април 2022.

Јавни позив - екскурзије 2022.

фебруар 2022.

Јавни позив

фебруар 2021.

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

јануар 2021.

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара - Електрична енергија

ИЗЈАВА СЛУЖБЕНИКА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Јавни позив

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Техничка документација - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

октобар 2020.

Правилник ОШ "Франце Прешерн" о јавним набавкама 2020.

јануар 2020.

Позив за подношење понуде У поступку јавне набавке мале вредности број 01/20 Ради закључења уговора о јавној набавци електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА струја

октобар 2019.

О Д Л У К А о закључењу оквирног споразума

септембар 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

јануар 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

октобар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 02/18 - исхрана ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -исхрана ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - исхрана ученика

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности - Услуга исхране ученика

фебруар 2018.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

јануар 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

септембар 2017.

Јавна набавка мале вредности - услуга исхране ученика:

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке

РЕШЕЊЕ о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

фебруар 2017.

обавештење о закљученом уговору 2-17

обавештење о закљученом уговору 1-17

Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

позив за подношење понуде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Конкурсна документација

јануар 2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

позив за подношење понуда 01-17

ЈАВНА НАБАВКА – услуге, ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

измењена конкурсна документација за услугу физичко обезбеђење 01-17

Обавештење о закљученом уговору 01-17

Позив за подношење понуда 02-17

Конкурсна документација 02-17

Top