Тим за самовредновање

           У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада, врши се самовредновање рада школе. Самовредовање подразумева процену квалитета рада школе, као систем унутрашњег осигурања и унапређења квалитета рада. Врши се према Правилнику о стандардима квалитета рада установе и вреднује се шест области: програмирање, планирање и извештавање, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка ученицима, етос и организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Сваке године вреднује се друга област.

Чланови Тима за школску 2023/2024. годину:
1. Сузана Николић, педагог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Бојана Божић, наставник математике
4. Милица Стеванић, наставник разредне наставе
5. Душан Зарић, наставник технике и технологије
6. Јована Димитријевић, наставник информатике и рачунарства
7. члан Ученичког парламента
8. члан Ученичког парламента
9. представник родитеља
10. представник локалне заједнице

Циљ самовредновања

Обезбеђивање адекватних мера подршке свим ученицима у складу са њиховим развојним карактеристикама

Предмет самовредновања

            Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

СТАНДАРДИ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ
4.1. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА.

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике.

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања.

4.2. У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА.

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација).

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој.

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

4.3. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма).

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

План и програм рада

Правилник о стандардима квалитета рада установе

извештај о самовредновању 2018/2019.

извештај о самовредновању 2019/2020.

извештај о самовредновању 2020/2021.

извештај о самовредновању 2022/2023.

Top