Тим за самовредновање

           У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада, врши се самовредновање рада школе. Самовредовање подразумева процену квалитета рада школе, као систем унутрашњег осигурања и унапређења квалитета рада. Врши се према Правилнику о стандардима квалитета рада установе и вреднује се шест области: програмирање, планирање и извештавање, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка ученицима, етос и организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Сваке године вреднује се друга област.

Чланови Тима за школску 2021/2022. годину:
1.   Сузана Николић, педагог – координатор
2.   Биљана Благојевић, директор
3.   Снежана Соковић, наставник разредне наставе
4.   Бојана Божић, наставник математике
5.   Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства
6.   Маја Динић, наставник разредне наставе
7.   Ана Варек, представник родитеља
8.   Исидора Павловић, члан Ученичког парламента
9.   Лара Борисављевић, члан Ученичког парламентаp
10.  Владимир Митић, представник локалне заједнице

Циљ самовредновања

Обезбеђивање адекватних мера подршке свим ученицима у складу са њиховим развојним карактеристикама

Предмет самовредновања

            Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

СТАНДАРДИ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ
4.1. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА.

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике.

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања.

4.2. У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА.

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација).

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој.

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

4.3. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА.

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма).

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

План и програм рада

Правилник о стандардима квалитета рада установе

извештај о самовредновању 2018/2019.

извештај о самовредновању 2019/2020.

извештај о самовредновању 2020/2021.

Top