Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ

Руководиоци разредних већа:
1.  разред – Маријана Михајловић
2.  разред – Драгана Крстић 
3.  разред – Наташа Јаредић
4.  разред – Горан Мутавџић 
5.  разред – Јелена Трошић 
6.  разред – Душан зарић 
7.  разред – Маја Милошевић 
8.  разред – Биљана Вишњић 

Рукoвoдиoци стручних већа:
1. Стручно веће разредне наставе – Маја Динић, наставник разредне наставе
2. Стручно веће jeзика, књижевности и комуникације - Јелена Палавестрић, наставник српског језика
3. Стручно веће математике и технологије – Невена Петровић, наставник математике
4. Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета – Ивана Франовић, наставник верске наставе
5. Стручно веће природних наука – Тијана Морић, наставник биологије                        
6. Стручно веће вештина – Тања Ђокић наставник ликовне културе
7. Стручно веће продуженог боравка – Снежана Соковић, наставник разредне наставе

Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Сузана Николић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа

Стручни актив за развојно планирање:
1.  Славица Митровић, наставник технике и технологије – координатор
2.  Биљана Благојевић, директор
3.  Сузана Николић, педагог
4.  Биљана Смарс, наставник географије
5.  Миленка Братић, наставник разредне наставе
6.  Миланка Вучељић, наставник математике
7.  представник локалне заједнице
8.  представник Ученичког парламента
9.  представник родитеља

Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић, педагог
3. Ксенија Дрецун, наставник руског језика
4. Нина Петровић, наставник разредне наставе
5. Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства

Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Милица Стеванић, наставник разредне наставе и библиотекар - координатор
3. Јелена Палавестрић, наставник српског језика и књижевности
4. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе
5. Тања Ђокић, наставник ликовне културе
6. Марјан Антић, наставник разредне наставе
7. Тања Тадић, наставник руског језика
8. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности
9. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности
10. Маја Динић, наставник разредне наставе

Савет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Смењивање руководиоца разредних већа разредне наставе, по састанку
3. Смењивање руководиоца разредних већа предметне наставе, по састанку

Црвени крст:
1. Горан Мутавџић, наставник разредне наставе – координатор
2. Селена Шљиванчанин, наставник енглеског језика

Пријатељи деце:
1. Нина Петровић, наставник разредне наставе – координатор
2. Јована Вучељић, наставник разредне наставе

Вршњачки тим:
1. Снежана Николић, наставник хемије - координатор

Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић, психолог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Јелена Палавестрић, наставник српског језика и књижевности
5. Маријана Михајловић, наставник разредне наставе
6. Тијана Морић, наставник биологије
7. Миланка Вучељић, наставник математике
8. представник Ученичког парламента
9. представник родитеља
10. представник локалне заједнице

Тим за самовредновање:
1. Сузана Николић, педагог – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Бојана Божић, наставник математике
4. Снежана Соковић, наставник разредне наставе
5. Маја Динић, наставник разредне наставе
6. Огњен Томић, наставник информатике и рачунарства
7. члан Ученичког парламента
8. члан Ученичког парламента
9. представник родитеља
10. представник локалне заједнице

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе – координатор
2. Биљана Благојевић, директор школе
3. Сања Стајић, наставник разредне наставе
4. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе
5. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике
6. Невена Петровић наставник математике
7. Сузана Николић, педагог
8. Бојана Божић, наставник математике
9. Душица Трајковић, психолог
10. Сања Малбаша, представник родитеља
11. Исидора Павловић 8/1, представник Ученичког парламента
12. Николина Рацић 7/3, представник Ученичког парламента
13. Новица Перић, представник локалне заједнице

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Биљана Смарс, наставник географије - координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Руководиоци свих тимова
5. представник Ученичког парламента
6. представник родитеља
7. представник локалне заједнице

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Сања Стајић, наставник разредне наставе – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе
5. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе
6. Јована Вучељић, наставник разредне наставе  
7. Невена Петровић, наставник математике
8. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе
9. Марјан Антић, наставник разредне наставе
10. представник Ученичког парламента
11. представник родитеља
12. представник локалне заједнице

Тим за професионални развој:
1. Тања Тадић, наставник руског језика – координатор
2. Стефан Станојевић, наставник физичког и здравственог васпитања
3. Ката Чучковић, наставник разредне наставе
4. Виолета Учур, наставник разредне наставе

Ученички парламент:
1. Виолета Јорданов, наставник енглеског језика – координатор

Тим за Професионалну орјентацију:
1. Јелисавета Хрњаковић, наставник физике - координатор
2. Душица Трајковић, психолог
3. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе
4. Душан Зарић, наставник технике и технологије
5. представник Ученичког парламента
6. представник родитеља
7. представник локалне заједнице

Тим за међународну сарадњу:
1. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Виолета Јорданов, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Драгана Крстић, наставник разредне наставе
6. Славица Митровић, наставник технике и технологије

Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Милица Стеванић, наставник разредне наставе и библиотекар
3. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе

Летопис:
1. Ката Чучковић, наставник разредне наставе
2. Миленка Братић, наставник разредне наставе

Тим за преглед педагошке документације:
1. Сузана Николић, педагог
2. Биљана Благојевић, директор
3. Одељенске старешине

Тим за израду часописа:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Снежана Милић, наставник српског језика и књижевности – координатор
3. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
6. Тања Ђокић, наставник ликовне културе
7. Тијана Морић, наставник биологије
8. Виолета Учур, наставник разредне наставе
9. Драгана Тасић Стојановић, наставник разредне наставе

Top