Стручни тимови

СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ


Руководиоци разредних већа:
1.  разред – Наташа Јаредић
2.  разред – Горан Мутавџић
3.  разред – Маријана Михајловић
4.  разред – Нина Петровић
5.  разред – Маја Милошевић
6.  разред – Јелисавета Хрњаковић
7.  разред – Тања Ђокић
8.  разред – Добрила Кузмановић

Рукoвoдиoци стручних већа:

1. Стручно веће разредне наставе – Маја Динић, наставник разредне наставе
2. Стручно веће jeзика, књижевности и комуникације - Биљана Вишњић, наставник енглеског језика
3. Стручно веће математике и технологије – Миланка Вучељић, наставник математике
4. Стручно веће друштвених наука и обавезних изборних предмета – Лела Мирковић, наставник верске наставе
5. Стручно веће природних наука – Савка Ракић , наставник биологије                        
6. Стручно веће вештина – Данијела Живковић, наставник музичке културе

Педагошки кoлeгиjyм:
1. Директор школе - Биљана Благојевић
2. Педагог школе - Сузана Николић
3. Психолог школе - Душица Трајковић
4. Руководиоци стручних већа


Стручни актив за развојно планирање:

1.  Биљана Смарс, наставник географије – координатор
2.  Биљана Благојевић, директор
3.  Сузана Николић, педагог
4.  Душан Зарић, наставник технике и технологије
5.  Наташа Тончев Благојевић, наставник разредне наставе
6.  Горан Клемчић - представник локалне заједнице
7.  Зеленбаба, представник Ученичког парламента
8.  - представник Ученичког парламента
9.  - представник родитеља


Стручни актив за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић, педагог
3. Ксенија Дрецун, наставник руског језика
4. Сања Стајић, наставник разредне наставе
5. Биљана Недић, наставник информатике и рачунарства


Кoмиcиja за културну и jaвнy делатност школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Јелена Трошић
3. Јелена Палавестрић - координатор
4. Данијела Живанчевић
5. Тања Ђокић
6. Марјан Антић
7. Душан Зарић
8. Снежана Милић
9. Стефан Станојевић
10. Миленка БратићСавет poдитeљa школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Маја Динић
3. Смењивање руководиоца разредних већа предметне наставе, по састанку


Црвени крст:
1. Снежана Соковић – координатор
2. Тања Тадић


Пријатељи деце:
1. Гордана Бранковић – координатор
2. Драгана Крстић


Вршњачки тим:
1. Јелена Трошић – координатор
2. Сузана Николић, педагог


Тим за самовредновање:
1. Сузана Николић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Бојана Божић
4. Виолета Учур
5. Маја Динић
6. Соња Радибратовић
7.  - представник Ученичког парламента
8.  - представник родитеља


Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
1. Сања Стајић - наставник разредне наставе и координатор Тима
2. Биљана Благојевић – директор школе
3. Снежана Николић - наставник хемије
4. Горан Мутавџић - наставник разредне наставе
5. Биљана Вишњић - наставник енглеског језика
6. Биљана Смарс, наставник географије
7. Сузана Николић - педагог
8. Јелисавета Хрњаковић - наставник физике
9. Душица Трајковић, психолог
10. Војислав Јефтић  - представник родитеља
11. Владимир Митић - представник локалне самоуправе


Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Бојана Божић- координатор
2. Биљана Благојевић- директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Руководиоци стручних већа и тимова
5.   - представник родитеља


Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
1. Душан Зарић - координатор
2. Биљана Благојевић- директорка
3. Сузана Николић - педагог
4. Драгана Тасић Стојановић
5. Добрила Кузмановић
6. Марјан Антић 
7.  - представник родитеља


Тим за професионални развој:
1. Драгана Тасић Стојановић - координатор
2. Селена Шљиванчанин
3. Миланка Вучељић
4. Наташа Јаредић
5. - представник родитеља


Тим за инклузивно образовање:
1. Душица Трајковић - координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић
4. Ката Чучковић
5. Маријана Михајловић
6. Јелена Трошић
7. Јелена Палавестрић
8. Родитељи Тима за подршку


Ученички парламент:
1. Адријана Јовић – координатор


Тим за Професионалну орјентацију:
1. Јелена Беседић - координатор
2. Душица Трајковић
3. Миленка Братић
4. Маја Милошевић
5. Срђан Протић


Тим за заштиту животне средине:
1. Тијана Морић – координатор
2. Ката Чучковић
3. Савка Ракић
4. Стефан Станојевић
5. Лела Мирковић


Тим за маркетинг и сајт школе:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Тамара Трифуновић Живковић
3. Наташа Јаредић - координатор


Летопис:
1. Драгана Крстић
2. Снежана Соковић


 Тим за преглед педагошке документације:
1. Сузана Николић - педагог
2. Биљана Благојевић, директор
3. Одељенске старешине


Тим за израду часописа:
1. Биљана Благојевић
2. Снежана Милић – координатор
3. Биљана Вишњић
4. Добрила Кузмановић
5. Наташа Тончев Благојевић
6. Тања Ђокић
7. Тијана Морић
8. Виолета Учур
9. Драгана Тасић Стојановић

Top