Правилници

Правилници

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У ОШ ''ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН''

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

НОВИ Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о избору ученика генерације у ОШ "Франце Прешерн"

Правилник о избору спортисте генерације у ОШ "Франце Прешерн"

Лице задужено за заштиту података личности је секретар школе Горан Јоксимовић, тел. 011/ 3581-528
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИЦУ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ И ПРАВИМА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Top