Стручни актив за развој школског програма

        Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће. Током текуће године пратиће се реализација наставе, имплементација нових програма наставе и учења за 4. и 8. разред, програма предмета Дигитални свет за други разред, као и слободних наставних активности. Према потреби биће израђени анекси Школског програма.

 Чланови Стручног актива за развој школског програма:
1. Биљана Благојевић, директор
2. Сузана Николић, педагог
3. Ксенија Дрецун, наставник руског језика
4. Миленка Братић, наставник разредне наставе
5. Јована Димитријевић, наставник информатике и рачунарства

План и програм рада

Top