Стручни актив за развојно планирање

       Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља. У текућој 2021/2022. години, актив чине следећи чланови:
-          Биљана Благојевић - директорка школе
-          Сузана Николић - педагог
-          Гордана Бранковић - наставник разредне наставе
-          Душан Зарић - наставник ТиИО
-          Јована Вучељић - наставник разредне наставе
-          Владимир Митић - представник локалне заједнице
-          Горан Глигорић - представник Савета родитеља
-          Миа Дамњановић - представник Ученичког парламента
-          Биљана Смарс - наставник географије, координатор актива и записничар

Развојни циљеви – потребе и приоритети

Основни циљ и приоритети рада Стручног актива за развојно планирање представља  афирмативни развој целокупног образовно - васпитног процеса (област наставе и учења),  развијање и унапређивање квалитета сарадње са родитељима, као и савремена настава усмерена функционалном знању (примена савремених наставних средстава у настави, опремање ентеријера и екстеријера школе, пружање  подршке свим ученицима у складу са њиховим развојним и узрасним потребама, а нарочито ученицима из осетљивих група, као и ученицима са изузетним способностима).

 

Деловање Стручног актива за развојно планирање је усмерено на праћење реализације разноврсних активности чланова наставничког већа и стручних сарадника предвиђених  Школским развојним планом које унапређују лични, професионални и социјални развој ученика, као и  целокупан образовно-васпитни рад школе.

У циљу квалитетнијег и свеобухватнијег рада актива, неопходна је добра координација са постојећим тимовима и стручним већима у школи. Стручни актив за развојно планирање остварује сарадњу са Тимом за инклузивно образовање, Тимом за самовредновање, Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тимом за професионалну оријентацију, разредним и стручним већима по областима, као и стручним сарадницима. Стручни актив прати реализацију свих конструктивних активности које доприносе угледу и афирмацији наше школе.  

Са циљем да се унапреди квалитет рада Школе, односно остваре стандарди квалитета, у року од пет година унапређује се рад, односно спроводе промене у следећим областима:

Акциони план школе израђен је на основу стандарда вредновања квалитета установе у складу са Законом о основном образовању и васпитању (члан 26). Приоритетне области обухваћене Развојним планом школе за период од 2018. до 2023. године уврштене су у Акциони план под ставком Друга питања од значаја за развој школе (члан 26. став 13. Законом о основном образовању и васпитању) и то су:

  •  Повећање угледа и промоција школе (област ЕТОС) 
  •  Унапређење квалитета наставе (област Настава и учење)
  •  Пружање подршке ученицима у процесу учења (област Подршка ученицима)
  •  Развијање материјално - техничких услова за реализацију наставе и учења (област Ресурси)

За израду Акционог плана, односно дефинисања специфичних циљева и планираних активности послужиле су нам SWOT анализа, извештаји о самовредновању, извештај комисије за спољашње вредновање квалитета рада установе из 2013. године, мисија и визија школе, као и препознате потребе и приоритети школе за наредни петогодишњи период. Акциони план садржи специфичне циљеве, план и носиоце активности, изворе финансирања, време реализације, показатеље остварености, као и евалуацију, односно критеријуме и мерила за вредновање планираних активности.

Наша пословна филозофија – мисија и визија

Школа помаже у формирању морално здраве, духовно јаке, толерантне и хумане личности отворене за нова сазнања и допринос личној и професионалној афирмацији и друштвеној заједници. Нашу школу видимо као установу у којој се мисли и ствара, која иницира, организује и промовише добар наставни кадар, образоване и васпитане младе људе, добру сарадњу са родитељима, као и са локалном заједницом. Наша школа је место где се радо окупљамо.

 
Top